obchodní společnosti TRUCK MOTOR, spol. s.r.o., IČ: 255 26 081, se sídlem U vlečky 420/4, 617 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30181 (dále též jen jako „Prodávající“)

 

 

I.

Všeobecná ustanovení

1. Tento reklamační řád byl zpracován podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), v platném znění, a upravuje způsob, jakým lze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v internetovém obchodě Prodávajícího, na www.motora.cz (dále jen „Zboží“).

2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

3. Zákazníkem internetového obchodu www.motora.cz je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu Zboží.

 

II.

Odpovědnost Prodávajícího 

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad – faktura, který slouží k uplatnění reklamace.

 

III.

Práva z odpovědnosti za vady

1. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

2. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly.

4. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.motora.cz. Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží.

5. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

a) mechanickým poškozením Zboží

b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,

c) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

d) prokazatelně nesprávným užíváním,

e) užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,

f) užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

g) prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

h) prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,

i) pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

6. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

7. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.

8. Zboží, které bylo určeno k odborné montáži, je nutno předložit doklad odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu Zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován.

9. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, tisková hlava), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat Zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.

10. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

11. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

IV.

Záruční doba

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo u odpovědnosti z vady, která se vyskytne u nového Zboží do 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého Zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro Kupujícího–podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.

2. V případě Zboží s omezenou životností, které se tzv. spotřebovávají, jako jsou bateriové zdroje, světelné zdroje apod., je záruční doba ohledně jejich spotřebování poskytována v rozsahu pokynů výrobce, maximálně 6 (šest) měsíců.

3. Právo z vadného plnění nebo reklamace musí být uplatněny nejpozději poslední den záruční doby.

4. Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího nejpozději v momentě převzetí zboží, jinak toto právo zaniká.

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nebo Zboží reklamovat u Prodávajícího, a to odesláním vadného zboží poštou na adresu prodávajícího: U vlečky 420/4, 617 00 Brno. 

6. Při reklamaci doporučujeme vyplnit reklamační protokol s popisem vady Zboží ( https://www.motora.cz/upload/file/motora-reklamacni-protokol.pdf ), aby měl Prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit. Prodávající si vyhrazuje, že pokud Kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než Kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od na výzvy Prodávajícího, není Prodávající povinen vady odstranit.

 

V.

Práva z vad Zboží

1. Podle charakteru vady, která u Zboží byla v době jejího převzetí Kupujícím, nebo která se na Zboží nebo její součásti vyskytla v záruční době, postupuje Prodávající ve vztahu ke Kupujícímu-spotřebiteli následujícím způsobem v souladu s občanským zákoníkem:

a. má-li Zboží vady, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměření. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Kupující od smlouvy odstoupit; b) je-li postup pod písmem a) vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména, jde-li o vadu, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b. právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit;

c. nedostoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti;

d. neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

VI.

Vyřízení reklamace

1. O oprávněnosti reklamace rozhodne Prodávající při jejím uplatnění. Ve složitějších případech, kdy je nutno zajistit odborné posouzení nebo vyjádření výrobce, rozhodne Prodávající o její oprávněnosti do 3 pracovních dnů.

2. V případě oprávněné a Prodávajícím uznané reklamace musí být tato reklamace včetně odstranění vady vyřízena Kupujícímu–spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

4. U elektronických dílů jako je váha vzduchu, čidla, atd. je nutné přiložit chybový zápis z diagnostického zařízení.

5. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

6. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

7. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

8. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

9. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

10. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

11. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

 

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 10.07.2018 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.